دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز شنبه  
برنامه کلاسی روز شنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101 روانشناسی تحولی
گروه6466
روانشناسی یادگیری
شریفی 6459
روانشناسی یادگیری
شریفی 6487
روانشناسی یادگیری
گروه 6467
102 حسابداری میانه2
حمیدرضا جعفری 3028
حسابداری میانه2
حمیدرضا جعفری 3028
حسابرسی 2
حمیدرضا جعفری3030
حسابرسی 2
حمیدرضا جعفری3030
103 حسابداری‌پیشرفته‌2جبرانی
پیک فلک 7077-3044
حسابداری میانه
پیک فلک 3202
104 روانشناسی ازدیدگاه
گروه 6493
حسابداری مالیاتی
معتمدی 3015
حقوق مدنی2
نورورزی3318
حقوق مدنی2
نوروزی 3331
105 مبانی جامعه‌شناسی‌
گروه 3009
مبانی جامعه‌شناسی‌
گروه 3009
ریاضیات‌وکاربردآن‌درمدیریت
گروه 3018
ریاضیات‌وکاربردآن‌درمدیریت
گروه 3018
106 حسابداری پیشرفته
ترابی
  حقوق تجارت
اسدی 3330
حقوق تجاری2
اسدی3319
107 مباحث جاری
اژدر 3045
  حسابداری صنعتی
اژدر307
حسابداری صنعتی
اژدر307
108 جرم شناسی
شهرانی 3386
حقوق و جزای عمومی 2
شهرانی 3328
مقدمه علم حقوق
شهرانی3305
حقوق مدنی 5
حسنی ساطحی3355
109 حقوق مدنی 6
محسن عظیمی 3352
حقوق مدنی 6
محسن عظیمی 3352
حقوق ثبت
محسن عظیمی 3352
حقوق مدنی 3
عظیمی 3339
حقوق مدنی 3
عظیمی 3339
110 مبانی جامعه شناسی
زهرا رئیسی3302
جامعهشناسیحقوق
زهرارئیسی3303
جامعه‌شناسیحقوق
زهرارئیسی3303
حقوق تجاری 3
قائدی 3354
حقوق تجاری3
قائدی3371
201 فارسی پیش
ربیعی 118
فارسی پیش
ربیعی 119
فارسی
ربیعی134
202 فارسی
نیکخواه 132
فارسی پیش
نیکخواه120
 
203 آسیب شناسی روانی کودک
باقری 6476
آشنایی با فلسفه اسلامی
گروه   6498
مباحث اساسی در روانشناسی
باقری 6454
آئین دادرسی مدنی
گروه 3307
204 روان شناسی احساس
احمدی 6485
  نظریه های مشاوره
احمدی 6464
نظریه های مشاوره
احمدی 6456
 
 
برنامه کلاسی روز شنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
205 فارسی
 رضاپوریان 131
فارسی
 رضاپوریان 131
آمار توصیفی
 گروه       6497
 
206 پژوهش عملیاتی2
ایزدی
  فارسی
حکیم آذر 133
207 حقوق ورزشی
جعفری 5686
حرکتها وروشهای اصلاحی
جعفری 8687
   
208 زبان خارجی
شفیعی 102
اصول حسابداری2
قاسم حسینوند 3006
اصول حسابداری2
قاسم حسینوند 3006
209 اصول حسابداری 1
حسن فتاحی نافچی3050
   
210 مبانی جامعه شناسی
6495
  زبان پیش
شفیعی 115
روانشناسی شناختی
جلالی 6470
213 دانش و خانواده
سپهری
دانش و خانواده
سپهری
متون فقه3
میربد3396
متون فقه 4
میربد 3405
214        
215        
216        
217     آئین دادرسی مدنی1
جزایری 3423
حقوق و جزای عمومی3
جزایری3424
218     حقوق مدنی 4
پور ارشد 3370
حقوق مدنی4
پور ارشد3387
120 معماری مدیریت ورزشها
فاضل 5652
مدیریت فضاها
فاضل 5663
سرپرستی اردوها
فاضل 5653
مدیریت مسابقات
فاضل 5664
220   کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
باقری 6474
   
سایت 1   کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
باقری 6474
   
سایت 2 مبانی کامپیوتر
کاووسی   3043
   
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .