دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز یکشنبه  
برنامه کلاسی روز یکشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101 آمار استنباطی
شریفی  6463
آمار استنباطی  6452 مباحث اساسی در روانشناسی
باقری  6461
آموزه های روانشناختی در قران  6474
102 اصول علم اقتصاد کلان2
بخشی نژاد
مبانی سازمان و مدیریت
رستگار     3005
103 تامین اجتماعی
مسعود خسروی 3320
حقوق اساسی 2
مسعود خسروی  3321
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
بهروز علیمحمدی      3008
104 حسابداری میانه 2
جعفری   3034-7082
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها
فاطمه ابراهیمی    3016
105 اصول علم اقتصاد کلان2
میرفندرسکی        3007
مالیه عمومی
میرفندرسکی 3207
روش پژوهش در حسابداری
بنی طالبی  7055
106 سرمایه گذاری در بورس
محمودیه 223
حسابرسی 1
محمودیه    3022
107 مبانی جامعه شناسی
6495
ساختار و ضوابط
فاضل  5665
مباحث جاری
اژدر  3056
حقوق مدنی 8
نوروزی  3704
108   عربی
مرضیه مومنی 3309
  حسابرسی 2
مهراب کریمی  3057-3220
109 حقوق اساسی 1
محسن محمدی   3432
حقوق اداری 
محسن محمدی  3433
حقوق اساسی 2
مسعود  خسروی   3332
تامین اجتماعی
خسروی 3333
110 حقوق بین الملل خصوصی2
محمد فتاحی  3372
حقوق بین الملل
محمد فتاحی 3357
حقوق بین الملل خصوصی1
محمد فتاحی  3390
حقوق بین الملل خصوصی1
محمد فتاحی    3324
201 فارسی ربیعی   135 فارسی   ربیعی  138
202 فارسی پیش
نیخکواه 198
فارسی پیش
نیکخواه  122
فارسی   نیکخواه  137
203 حقوق تجارت 4
عظیمی   3397
حقوق تجارت 4
عظیمی  3389
حقوق مدنی 6   عظیمی  3399
204 حقوق جزای اختصاصی 2
کوهیان افضل  3388
حقوق وجزای اختصاصی2
کوهیان افضل 3398
حقوق جزای عمومی2
کوهیان افضل  3348
حقوق جزایی عمومی 2
کوهیان افضل 3342
 
 
 
 
برنامه کلاسی روز یکشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
205 فارسی   رضاپوریان  136 حقوق و جزای 3
حمیدرضا اسکندری  3406
حقوق مدنی 1
سماعی 3441
حقوق تجارت 1
سماعی 3442
206 تاریخ مکاتب
6455
مبانی راهنمایی و مشاوره
6475
فارسی پیش
حکیم آذر  123
فارسی پیش
حکیم آذر  124
207 فلسفه علم و روانشناسی
احمدی  6472
تاریخ مکاتب روانشناسی
6462
حقوق تجارت 2
اسدی  3341
حقوق مدنی 7
اسدی  3416
208 فارسی پیش
همتی  121
مباحث اساسی در روانشناسی1
6499
پژوهش عملیاتی     کشاورزی  3033
209 زبان خارجی
ریاحی پور  103
زبان پیش
سپهری 419
متون روانشناسی به انگلیسی
سپهری  6457
متون روانشناسی به انگلیسی
سپهری  6465
210 زبان خارجی سبزوار   109   پزشکی قانونی
ملک پور  3415
حقوق بازرگانی
هاجر حجازی 3400
213 روش تحقیق در ماخذ شناسی
پگاه رحیمی   3060
مبانی علم اقتصاد
صفر فرامرزی  3311
روانشناسی تحولی1
جلالی  6458
214 اصول و فلسفه تربیت بدنی
صالحی  5677
نظارت و ارزشیابی در مدیریت
صالحی  5656
روابط عمومی
صالحی  5655
کاربرد آمار توصیفی صالحی  5678
215 سازه های بتنی معماری مقاومت مصالح معماری زبان  خارجی رحیمی   104
216   زبان تخصصی 1
شفیعی  5676
زبان  خارجی  شفیعی  105
217 حقوق مدنی 7
دهشیری  3403
مالکیت معنوی
دهشیری  3404
حقوق تجارت 4
دهشیری  3358
حقوق مدنی 5
رمضان رئیسی  3391
218 حقوق کار
پور ارشد   3356
حقوق کار
پورارشد 3373
متون حقوقی 2
قدوسی  3374
متون حقوقی
قدوسی  3359
219 حقوق مدنی 2
کبیر آبادی   3347
حقوق مدنی 2
کبیرآبادی   3340
حقوق تجارت 2
کبیرآبادی 3322
حقوق مدنی 1
کبیرآبادی 3312
حقوق تجارت 1
کبیرآبادی  3313
220 پژوهش عملیاتی   3212     کشاورزی پژوهش عملیاتی2   3033     کشاورزی
سایت 1   کاربرد کامپیوتر
باقری
   
دامپزشکی زبان خارجی4
حسینی    3025
   
 
 
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .