دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز دوشنبه  
برنامه کلاسی روز دوشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101   روش تحقیق در روانشاسی
6871  شریفی
مبانی راهنمایی و مشاوره
6460
مبانی راهنمایی و مشاوره
6468
102 پول و ارز    بخشی نژاد  3041 اصول حسابداری 1 مطلبیان  3002
103 ریاضیات پایه و مقدمات آمار  سمیه مرادی  3012 مالیه عمومی
نظری  3325-3429
مالیه عمومی
نظری  3430
104     حسابداری میانه 1  حمیدرضا جعفری 3020
105 حسابداری میانه   محمودیه  7080-3026 حسابداری صنعتی 2  محمودیه 3226-3035
106 حسابداری پیش رفته 3 ترابی 3055 حسابداری صنعتی 3  ترابی  3054
107     اصول حسابداری 2    اژدر  3010
108 مدیریت مالی علی رضا ابراهیمی 1  3032 مدیریت مالی 2  علیرضا ابراهیمی   3038
109 جرم شناسی
نورالله ظفری  3376
جرم شناسی
نورالله ظفری  3361
حقوق و جزای عمومی 1
نورالله ظفری  3314
 
110     اصول فقه 1
 میربد  3325
اصول فقه 1
 میربد  3335
201 ریاضی کاربردی بنی هاشمی 3205   زبان تخصصی 2 تربیت بدنی سبزوار     5667  
202 فارسی پیش
نیکخواه  125
  فارسی پیش
نیکخواه 126
فارسی پیش
نیکخواه 127
203 فارسی پیش
خسروی  199
  فارسی  خسروی 141
204 ریاضیات پیش
3061
    آیین دادرسی کیفری1
خوشوقت  3393
 
 
 
 
برنامه کلاسی روز دوشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
205 زبان تخصصی 2
احمد رضا جعفری 3211
  اصول حسابداری 3 حسینوند  3014
206     فارسی حکیم آذر 142
207        
208 فارسی پیش
همتی  121
  فارسی  همتی 143
209     زبان پیش
سپهری  9372-415
 
210       پلیس علمی
پور اعتمادی  3417
213       آیین دادرسی کیفری 2
صداقتی  3418
214 مبانی روانشناسی
 صالحی  5679
  حقوق و جزای اختصاصی1  کوهیان افضل  3362 آیین دادرسی کیفری
کوهیان افضل  3379
215     مدیریت تشکیلات کارگاهی
216 متون حقوقی 1
پور ارشد  3360
متون حقوقی 1
پور ارشد  3371
حقوق جزای اختصاصی 1 خدابخشی  3378
217     زبان خارجی  ریاحی پور   111
218     حقوق جزای اختصاصی 1 
کیانی 3392
آیین دادرسی کیفری 2
کیانی 3393-3409
219 حقوق بین الملل عمومی 1
جلالی 3323
حقوق بین الملل عمومی 1
جلالی 3334
حقوق تطبیقی
جلالی 3408
حقوق تطبیقی
جلالی  3349
220     حقوق و جزای عمومی 1  شریفی  3440
سایت 1     کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2  صالحی 5654
دامپزشکی زبان خارجی  حسینی 106 زبان خارجی  حسینی  110
 
 
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .