دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز سه شنبه  
برنامه کلاسی روز سه شنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101 مباحث جدید در روانشناسی
شریفی 6872
روش تحقیق در روانشناسی
شریفی  6871
روان شناسی کودکان استثنایی
قاسمی  6870
روانشناسی تجربی
غضنفری  6873
102 برنامه ریزی و توسعه  بخشی نژاد  2313 امور مالی بین الملل  بخشی نژاد  3215
103     مسائل جاری
بنی طالبی  7073
بررسی موارد خاص
بنی طالبی  7071
104 حسابرسی پیشرفته حمید رضا جعفری 7072 حسابرسی پیش رفته جعفری 7068
105   عربی پیش
مومنی   3316
مبانی جامعه شناسی  3013
106     روان پزشکی جنایی
ترانه  6781
حقوق مدنی 8
نوروزی  3421
107     مدیریت مالی  اژدر  3051
108     سیستم های اطلاعاتی  آل علی 3208
109     کارآفرینی  کبیریان  3049
110 روش تحقیق و ماخذ شناسی  پگاه رحیمی 3039 آمار و کاربرد در مدیریت احمد رضا اسدی  3059
201 حقوق بین الملل عمومی 2
نوری  3363
حقوق سازمانها
نوری 3364
حقوق بین الملل عمومی 2
نوروی 3382
مقدمه علم حقوق
نوری  3438
202     آئین دادرسی مدنی 2
اسدی  3365
حقوق مدنی 3
اسدی 3329
203 فلسفه و منطق پیش
ملک زاده 3315
متون فقه 1
ملک زاده 3327
فلسفه و منطق
ملک زاده 3317
متون فقه 1
ملک زاده 3346
204     آمار و کاربرد آن در مدیریت خدابنده  3017
 
 
 
 
 
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
205     حقوق جزای عمومی 1   گروه  3440
206 حقوق اداری
پور اسماعیلی  3326
حقوق اداری 2
پور اسماعیلی  3381
حقوق اداری 1
پوراسماعیلی 3336
حقوق اداری 2
پور اسماعیلی 3366
207     دفاع مقدس
عباسی 406
دفاع مقدس
 عباسی 407
208 فارسی رضاپوریان  144 روانشناسی عمومی  3048
209     حقوق جزای بین الملل
سلیمانی  6759
حقوق جزای بین الملل
سلیمانی  6769
210     پزشگی قانونی
ملکپور 3412
آئین دادرسی مدنی 1
مبینی  3306
213        
214 زبان  پیش
جعفری  116
زبان خارجه 3
احمد رضا جعفری 3019
زبان خارجی جعفری  108
215 حقوق بازرکانی تجارت علی ابراهیمیان  3004 حقوق اساسی 1
کریمیان   3439
 
216     اصول علم اقتصاد 1 فاطمه ابراهیمی  3003
217 آیین دادرسی مدنی 2
دهشیری  3380
ادله اثبات دعوی
دهشیری  3411
آیین دادرسی مدنی 3
دهشیری  3394
آیین دادرسی مدنی 3
دهشیری  3401
218     حقوق جزای اختصاصی 3
اسکندری 3420
حقوق کیفری مواد مخدر
اسکندری  3413
219     متون حقوقی به زبان خارجی
قدوسی  6771
متون حقوقی به زبان خارجی
قدوسی  6760
220 قواعد فقه
نقدی 3410
قواعد فقه
نقدی 3419
  حقوق و جزای عمومی 3
نعمت الهی 3395
حقوق جزای عمومی 2
نعمت الهی  3337
سایت 2     مبانی کامپیوتر  صالحی  3040
120 معماری     پزشکی قانونی
اسفندیاری   6786
 
فنی مهندسی     پژوهش عملیاتی  مهراب اسماعیلی  3024
دامپزشکی زبان خارجی حسینی  107 زبان خارجی حسینی  412
 
 
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .