دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز چهارشنبه  
برنامه کلاسی روزچهارشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101 روش تحقیق در روانشناسی
شریفی 6876
آسیب شناسی روانی
6878
مباحث جدید در روانشناسی
شریفی 6874
نظریه های شخصیت
قاسمی 6886   5 نفر
102 روانشناسی کودکان استثنایی
قاسمی 6875
نوروسایکولوژی
قاسمی  6865
روانشناسی یادگیری و تفکر
6878
روش های آماری پیش رفته
قاسمی 6862
103 انگیزش و هیجان
6863
  حسابداری دولتی پیش رفته  ال علی  7064
104 تئوریهای حسابداری 2 پیک فلک  7066 تئوریهای حسابداری  پیک فلک  7754
105 مدیریت تولید  میرفندرسکی  3047-3204 توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  میر فندرسکی  3046
106 حسابداری پیشرفته 1  ترابی  3036 حسابداری پیش رفته ترابی  7078-3042
107   زبان کاربردی
سپهری  9157
تئوریهای حسابداری  اژدر 7053
108 حسابداری دولتی  نریمانی  3031-7081 حسابداری دولتی 2  نریمانی   3219
109 حسابداری دولتی و بودجه دکتری  7752 حسابداری پیش رفته   فروغی  7057
110 حقوق اساسی 2 ابوطالبی 3343 حقوق بشر
ابوطالبی 3344
حقوق اداری1
ابوطالبی 3345
حقوق اداری 1
ابوطالبی 3351
201 فارسی   ربیعی   416 آمار و احتمالات خدابنده  3206
202 فارسی عمومی نیکخواه 420   حقوق و جزای بین الملل
امانی  6779
203 فارسی خسروی  145 فارسی خسروی  147
204 فارسی پیش
رضاپوریان  128
فارسی پیش
رضاپوریان  129
تئوریهای سازمانی مدیریت  مرادی  5472 ارزشیابی آموزشی
مرادی 5463
 
 
 
 
برنامه کلاسی روز چهارشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
205 متون فقه جزایی  اسماعیل رئیسی  6773 آیات الاحکام
رئیسی 6778
حقوق مدنی 4
اسدی  3369
زبان پیش
سبزوار  117
206 حسابداری صنعتی 1 مصطفی حسینی  3027 حسابداری صنعتی 2 مصطفی حسینی  3029
207   روانشناسی تجربی
غضنفری  6877
  روانشناسی تجربی
غضنفری  6877
208 فارسی  همتی    146   متون فقه 2
احمد رضا نجفی3402
209 کاربرد آمار استنباطی  محمودی 5470 روش تحقیق در مدیریت
محمودی  5457
روش تحقیق در مدیریت
محمودی  5452
210 کاربرد آزمونهای هوش
باقری  6880
نوروسایکولوژی
باقری   6892
نظم فارسی 2
همتی  5366
فارسی پیش
همتی  130
213 زبان خارجی 1  سبزوار    112 زبان خارجی
حسینی 114
زبان
حسینی  603
214 زبان خارجی  جعفری  113 حقوق جزای اختصاصی 2
جزایری 6765
حقوق جزای اختصاصی 2
جزایری 6777
215   روش تحقیق
کبری سپهری  6757
اصول تنظیم و کنترل بودجه  شهریارپور  3023
216 روش تحقیق
نعمت الهی  6766
حقوق جزای اختصاصی 1
نعمت الهی 6787
روش تحقیق
نعمت الهی 6776
حقوق جزای عمومی 1
نعمت الهی 6789
217 منطق جدید و قدیم
ملک زاده  6754
منطق جدید و قدیم
ملک زاده 6767
علم النفس
ملک زاده 6864
عربی 2 نثر
قدوسی  5369
218 تدریس مهارتها
رحیمی  9153
آزمون
رحیمی 9152
متون فقه 2
3350
متون فقه1
 غیبی  3338
219 اصول فقه 2
غیبی 3384
اصول فقه2
غیبی 3368
قواعد فقه 1
غیبی  3414
مکاتب فلسفی
منتظر  5458
220 اصول فقه 3
3367
متون فقه 3
نقدی 3385
آیات الاحکام
نقدی  6788
متون فقه جزایی  نقدی  6763 آیات الاحکام
نقدی  6768
سایت 2 مبانی کامپیوتر  کاووسی 3224 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  باقری  6500
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .