دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز پنج شنبه  
برنامه کلاسی روز پنجشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101 انگیزش وهیجان
6503
روانشناسی رشد پیشرفته
شریفی  6888
روانشناسی بالینی
شریفی 7552
روانشناسی رشد و یادگیری
شریفی
102 کودکان استثنایی
قاسمی  7453
روانشناسی نوروسایکولوژی
قاسمی  7553
  روانشناسی یادگیری
7452
103      
104   اقتصاد مدیریت  بخشی نژاد  7067
105     جامعه شناسی جنایی
صالحی  6782
106 حسابداری مدیریت  ترابی  7053 تصمیم گیری در مسائل مالی  ترابی7054
107 حسابداری دولتی پیشرفته  آل علی 7060   حسابداری دولتی پیشرفته 
آل علی 7062
108        
109 سیستم های اطلاعاتی حسابداری  رضایی  7058 سیستم ها
7061
سیستم های اطلاعاتی حسابداری  رضایی  7065
110        
201        
202 نظم فارسی3
نیکخواه  5365
تحقیق در ادبیات
نیکخواه  5357
تحقیق در متون عرفانی
نیکخواه  5353
 
203 فارسی   خسروی  148 نثر فارسی
خسروی  5358
 
204 تجزیه تحلیل سیستم ها
5464
تجزیه تحلیل سیستم ها
 مرادی  5464
تجزیه تحلیل سیستم ها
 مرادی  5460
ارزشیابی آموزشی
مرادی 5461
 
 
 
 
برنامه کلاسی روز پنجشنبه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
205 تحقیق در متون
رضاپوریان  5355
تحقیق در دستور زبان
رضاپوریان  5367
  زبان تخصصی جبرانی
شفیعی  6879
206   تحقیق در متون
حکیم 5352
نثر فارسی 2
حکیم آذر 5368
 
207 اصول مدیریت و برنامه ریزی
محمودی  5453
اصول برنامه ریزی آموزشی
محمودی  5465
روشهای تحقیق در مدیریت  محمودی 5466
208 فارسی  همتی  149 تحقیق در متون
همتی  5356
 
209 روانشناسی آزمایشگاهی
غضنفری  7554
آمار چند متغیری
غضنفری  7454
  روش های آماری
غضنفری  6506
210   نوروسایکوفیزیولوژی
باقری  6504
روانشناسی عمومی
باقری  6881
روانشناسی عمومی
باقری 6885
213 متون فقه جزایی  اسماعیل رئیسی  6753    
214 اصول مدیریت آموزشی  مجد زاده 5455 اصول مدیریت آموزشی  مجد زاده 5455
215        
216 منطق جدید وقدیم
ملک زاده 6774
وصیت نامه
ملک زاده  679
علم النفس
ملک زاده 6505
جرم شناسی
فرهمند  6793
217 جرم شناسی
صالحی 6772
جرم شناسی
صالحی 6762
جرم شناسی
صالحی  6762
حقوق جزای اختصاصی 2
قدیری  6756
218 مسئولیت مدنی
پور ارشد  6785
مسولیت مدنی
پور ارشد  6770
پلیس علمی
جزایری  6775
پلیس علمی
جزایری  6761
119 رفتار و روابط
منتظر  5473
اصول مدیریت آموزشی
منتظر 5469
فنون و روشها
منتظر  2761
 
220 متون فقه جزایی  نقدی  6783    
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .